Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter godkendt i 2021

Vedtægter for Gribskov Basketball


 

1.Foreningens formål

Formålet er at skabe en forenings tilbud til børn, unge og voksne i sporten basketball.

Formålet er at skabe et foreningsliv omkring basketball som ikke påkræver en privat økonomi af særlig karakter, så tilbuddet kan omfavne alle sociale niveauer i Gribskov.

Vi ønsker at skabe en basketball forening med fokus på brede idrætten, foreningslivet og et socialt tilbud i basketball kulturen.

 

2. Foreningens hjemsted

Forenings hjemsted er Gribskov kommune med udgangspunkt i Helsinge by.

 

3. Medlemskab

Alle med et ønske om at spille basketball og/ eller være en del af en basketball forening, kan optages som medlem. Alle aktive medlemmer opkræves kontingent, efter indmeldelsen er fortaget.

Fritagelse for eller nedsættelse af kontingent kan undtagelsesvis og under særlige omstændigheder gives af klubbens bestyrelse, når denne enstemmigt vedtager det. Kun medlemmer, har adgang til træningen og kan dermed deltage på klubbens hold.

Udmeldelse samt overgang fra aktivt til passivt medlem eller omvendt meddeles klubbens formand eller administrative ansvarlige skriftligt.

 

4. Eksklusion

Hvis et medlem handler imod foreningens formål, drift, omdømme eller på anden måde stiller foreningen i en negativ position, kan bestyrelsen ekskludere et medlem. 

Bortvisning afgøres af bestyrelsen senest 30 dage efter, at den har fået besked om, at forseelsen er begået. Et bortvist medlem har ret til at få sagen behandlet på førstkommende generalforsamling. Bestyrelsens afgørelse kan også behandles på en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 15 medlemmer skriftligt kræver det.

Bestyrelsen kan give en advarsel før eksklusion fra foreningen.

 

5. Kontingent

Aftaler omkring betaling af kontingent kan indgås med bestyrelsen.

Indbetaling kan ske månedligt, kvartal, halvårligt eller pr. sæson.

Foreningen kan være behjælpelig med at søge midler til det enkelte medlems kontingent.

Betales den forventede kontingent ikke, kan medlemskabet taget til overvejelse af bestyrelsen.

 

6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er den øverste bemyndigelse i denne forening. Generalforsamlingen vil afholdes en gange årligt. Stemmeretten ligger hos medlemmer der er fyldt 15 år, til generalforsamlingen. Hvis et medlem er under 15 år, vil en værge have retten til at stemme for barnet.

Dagsorden til generalforsamlingen. Punkt 1 status, punkt 2 økonomi. Mulighed for yderligere punkter skal sendes til bestyrelsen en uge før mødets opstart.  

Ekstraordinær generalforsamling kan man indkaldes til med 14 dages varsel. Ved en ekstraordinær forsamling skal minimum 50 % af medlemmerne være tilstede og have mere end 50 % af stemmerne til forsamlingen for at kunne vedtage en ændring.

 

7. Bestyrelsen

Alle som er en del af foreningen kan være med i bestyrelsen. Udefrakommende kan blive tilbudt en plads hvis det anses som nødvendigt.

Bestyrelsen vil bestå som minimum af følgende. En bestyrelsesformand og minimum 2 bestyrelsesmedlemmer ud over. Posterne fordeles internt i bestyrelsen. Bestyrelsens formand og de to andre vælges af medlemmerne. Bestyrelsen vælges på hver generalforsamling.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og vælger blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer en næstformand. Bestyrelsesmøde skal finde sted, hvis ét bestyrelsesmedlem kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Beslutninger på bestyrelsesmøder tages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bliver der på en ordinær generalforsamling ikke valgt en bestyrelse, skal den afgående bestyrelse fungere indtil en ekstraordinær generalforsamling kan blive indkaldt 4 uger senere.

Eventuelle suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne som observatører men uden stemmeret.

Formand; Kenneth Hasselby

Medlem; Theis Horneman

Medlem; Carina Hasselby

 

8. Økonomi

Medlemmer skal betale kontingent. Passive medlemmer betaler ikke kontingent. 

 

9. Ændring af vedtægter

Ændringer kan ske ved flertal af medlemmerne stemmer for en ændring, på en generalforsamling.

 

10. Opløsning

Opløsning kan ske på en generalforsamling, hvor flertallet af fremmødte medlemmer stemmer for. En eventuel formue vil overgå til andet arbejde eller foreningsliv omhandlende børn og unge i Gribskov kommune

 

11. forretningsorden

Bestyrelsen er udelukkende ansvarlig for denne.